دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی کوتاه مدت

کارگاه آموزشی کمک های اولیه

ویژه دانشجویان و کارکنان

هزینه ثبت نام این دوره : ۵۰۰/۰۰۰ ریال

تاریخ برگزاری: ۹۵/۸/۱۸ - ۹۵/۸/۲۵- ۹۵/۹/۲

مکان: سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

شماره حساب : ۰۲۱۶۲۴۹۹۲۳۰۰۱

جهت ثبت نام کارگاه به دفتر دانشکده پرستاری و مامایی آقای پیشه ور مراجعه شود.

کارگاه آموزشی دوره زایمان فیزیولوژیک

ویژه دانشجویان و کارکنان

هزینه ثبت نام این دوره : ۵۰۰/۰۰۰ ریال

تاریخ برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

مکان: سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

شماره حساب : ۰۲۱۶۲۴۹۹۲۳۰۰۱

جهت ثبت نام کارگاه به دفتر دانشکده پرستاری و مامایی آقای پیشه ور مراجعه شود.