کارشناس (مسئول مدیریت دانش و توانمندسازی نیروی انسانی)

نام حوزه: معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

نام و نام خانوادگی: زهره قلیزاده

شرح وظایف: مسئول مدیریت دانش و توانمندی سازی نیروی انسانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری ـــ کارشناسی حسابداری

اطلاعات تماسداخلی: ۱۲۹۰

سوابق اجرایی:

- رئیس صندوق رفاه دانشجویان واحد بندرانزلی

- رئیس صندوق رفاه دانشجویان واحد علوم و تحقیقات گیلان


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>